โพลีฯตัน

            

แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตัน ขนาดกว้าง 1.22 เมตร ยาว 50.0 เมตร

แบบผีวเรียบ หนา 2.0 มม. หนา 3.0 มม.

แบบผิวส้ม หนา 2.0 มม. หนา 2.5 มม. หนา 3.0 มม. 

       
Visitors: 28,883